Obsługa prawna deweloperów | Ustalenie stron w postępowaniu w sprawie zabudowy na podstawie oświadczenia spadkobierców
111
single,single-post,postid-111,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Ustalenie stron w postępowaniu w sprawie zabudowy na podstawie oświadczenia spadkobierców

13 Paź Ustalenie stron w postępowaniu w sprawie zabudowy na podstawie oświadczenia spadkobierców

Ustalenie warunków zabudowy danego terenu konieczne jest wówczas, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego sposób zagospodarowania tego terenu. Postępowanie w sprawie zabudowy będzie zatem inicjowane tylko w określonych okolicznościach, jednakże jego właściwe przeprowadzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy w sposób prawidłowy zostaną określone strony owego postępowania, dlatego należy tę kwestię skrupulatnie zbadać i ustalić przed złożeniem wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Określenie stron postępowania w sprawie zabudowy, następuje w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W przypadku warunków zabudowy stroną będzie zatem m.in. inwestor, właściciele i użytkownicy nieruchomości, którzy mają interes prawny, by uczestniczyć w takim postępowaniu, a więc np. właściciele i użytkownicy działek sąsiadujących z działką, w stosunku do której toczy się postępowanie o ustalenie warunków zabudowy. W praktyce największy problem z ustaleniem stron postępowania powstaje, gdy właściciel działki sąsiadującej, który niewątpliwie stroną takiego postępowania być powinien, zmarł przed jego wszczęciem, a postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone w chwili złożenia wniosku, gdyż prezentowane są różne stanowiska w zakresie ustalania stron postępowania w takim przypadku.

Praktyką bardzo często stosowaną w zakresie oznaczenia stron postępowania w sprawie warunków zabudowy, korzystną głównie dla inwestorów, jest ustalenie stron postępowania w oparciu o złożone oświadczenie. Wygląda to tak, że jeśli właściciel danej nieruchomości nie żyje, to inwestor musi we własnym zakresie ustalić krąg jego spadkobierców, których następnie wskazuje organowi, tak, aby można było poinformować spadkobierców o toczącym się postępowaniu. Organowi zazwyczaj w takich przypadkach wystarcza, że inwestor przedłoży pisemne oświadczenie spadkobierców zmarłego, że są jego jedynymi spadkobiercami. Ustalenie stron postępowania na podstawie złożonych oświadczeń powoduje, że inwestor nie musi pozyskiwać dokumentów stwierdzających nabycie danego spadku, ani czekać na przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jeśli takowe postępowanie nie zostało jeszcze przeprowadzone. Wskazane działanie rodzi jednakże spore ryzyko, gdyż jeśli jakiś spadkobierca zostanie pominięty, wówczas konieczne będzie wznowienie postępowania, aby można mu było zapewnić w nim udział, wątpliwe są również podstawy prawne uprawniające organ do takiego działania.

Przedmiotowa kwestia stała się zatem w ostatnim czasie przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a później również Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym to wyrokiem rozwiano wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. akt: II OSK 1353/13, wskazał bowiem, iż: „(…) ustalenie spadkobierców zmarłego właściciela nieruchomości jest niezbędne, gdyż bez ich udziału postępowanie administracyjne nie może się toczyć. Spadkobranie nie jest kategorią prawa administracyjnego, dlatego też organ administracji prowadzący postępowanie administracyjne ma obowiązek żądać udokumentowania następstwa prawnego w prawie przysługującym do nieruchomości. Z art. 1025 § 2 kc wynika domniemanie prawne, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Następstwo prawne ze spadkobrania nie może zatem być przedmiotem oświadczenia, ponieważ na skutki prawne z tego wynikające może powoływać się jedynie osoba, za którą przemawia domniemanie prawne określone w powołanym art. 1025 § 2 kc. (…) Jedynie sąd powszechny jest uprawniony do stwierdzenia nabycia praw do spadku przez spadkobierców i dokonuje tego w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wielkość ich udziałów.”. Istotne jest, że przytoczone stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest odmienne w stosunku do stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zaprezentowanego na kanwie tej samej sprawy, gdyż Sąd Wojewódzki stwierdził, iż w toku postępowania administracyjnego dopuszczalne jest ustalanie przez organ spadkobierców zmarłej strony również w inny sposób, niż tylko poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt dziedziczenia.

adwokat Paweł Borowski
pbadwokat@gmail.com
No Comments

Post A Comment