Obsługa prawna deweloperów | Okres odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady lokalu
88
single,single-post,postid-88,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Okres odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady lokalu

185H

09 Lut Okres odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady lokalu

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność z tego tytułu zwana jest rękojmią. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc gdy np. rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia bądź została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Wada fizyczna dotyczyć może rzeczy ruchomych i nieruchomych, a zatem roszczenia z tego tytułu będą przysługiwały zarówno w przypadku zakupu roweru, jak i mieszkania, jednakże, aby dochodzenie roszczenia z tytułu rękojmi było skuteczne, istotne jest ujawnienie wady w określonym przez ustawę terminie.

Ustawodawca okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi uregulował dwojako, gdyż termin ten jest różny w zależności od tego czy dotyczy rzeczy ruchomej, czy też nieruchomości. W przypadku rzeczy ruchomych, sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, natomiast w przypadku wad nieruchomości okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi został znacznie wydłużony i wynosi aż pięć lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Wskazane uregulowanie jest niewątpliwie bardzo korzystne dla osób, które zakupiły mieszkanie od dewelopera, gdyż ujawnienie wady w lokalu we wskazanym terminie, powoduje, że kupujący może żądać ich naprawy, domagać się obniżenia ceny, czyli zwrotu części zapłaconych za mieszkanie pieniędzy, a nawet odstąpić od umowy. Ostatnie rozwiązanie można jednak zastosować tylko wyjątkowo i stanie się ono aktualne wówczas, gdy budynek posiada wadę istotną, a więc odstąpienia od umowy nie będą uzasadniać drobne niedoróbki lub mankamenty. Pamiętać jednak należy, iż upływ wskazanych powyżej terminów do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Oznacza to, że jeśli np. po ośmiu latach od sprzedaży mieszkania, w nabytym lokalu powstanie wada, której bezpośrednią przyczyną była wadliwość materiałów budowlanych, bo przy budowie zostały użyte inne materiały niż wskazane w umowie, a deweloper nas o tym fakcie na żadnym etapie nie poinformował, to mimo upływu okresu pięciu lat, nadal można skorzystać z dochodzenia swych praw i deweloper będzie odpowiadać na zasadzie rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

W tym miejscu zaznaczyć również należy, iż nie wszyscy będą mogli skorzystać z pięcioletniego terminu w ciągu którego możliwe jest pociągnięcie dewelopera do odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Wskazany pięcioletni termin jest bowiem konsekwencją niedawnej nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego, która obowiązuje od 25 grudnia 2014 r., natomiast w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, termin był nieco krótszy i wynosił trzy lata, dlatego do wszystkich umów sprzedaży zawartych przez deweloperów przed datą wejścia w życie nowych uregulowań, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązuje. Powyższe wynika z przepisów przejściowych ustawy, która wprowadziła wskazaną nowelizację przepisów Kodeksu cywilnego, gdyż jej zapisy stanowią, iż do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że osoba, która kupiła mieszkanie 23 grudnia 2014 r., będzie mogła zgłosić deweloperowi roszczenie z tytułu rękojmi w terminie trzech lat, jeśli natomiast mieszkanie zostało zakupione 27 grudnia 2014 r., to termin ten będzie już wynosić pięć lat.

adwokat Paweł Borowski
pbadwokat@gmail.com
No Comments

Post A Comment