Obsługa prawna deweloperów | Możliwość podważenia pozwolenia na budowę w przypadku pominięcia strony w postępowaniu
15
single,single-post,postid-15,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Możliwość podważenia pozwolenia na budowę w przypadku pominięcia strony w postępowaniu

building-856442

04 Paź Możliwość podważenia pozwolenia na budowę w przypadku pominięcia strony w postępowaniu

Pozwolenie na budowę stanowi decyzję administracyjną, wydaną w indywidualnej sprawie przez właściwy organ – starostę, wojewodę lub okręgowe urzędy górnicze – na wniosek inwestora, pozwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie procesu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Postępowanie takie wszczynane jest na wniosek inwestora, a właściwy organ administracji zobowiązany jest do powiadomienia stron o jego wszczęciu, umożliwienia im czynnego udziału w sprawie w każdym stadium postępowania, a także umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Norma ta stanowi przepis szczególny w stosunku do ogólnych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zauważyć trzeba, iż w przypadku pozwolenia uzyskanie statusu strony postępowanie nie jest uzależnione od posiadania interesu prawnego, ale od umiejscowienia nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego, którego postępowanie to dotyczy. Tymczasem obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Nie można tym samym wskazać jednego, uniwersalnego kręgu podmiotów, którym przysługiwał będzie status strony, gdyż decydować będzie o tym obszar oddziaływania obiektu. Wymaga to zatem każdorazowego poddania analizie zamierzenia budowlanego i płynących z tego tytułu konsekwencji dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości sąsiednich.

Nic więc dziwnego, iż ustalenie kręgu stron w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę niejednokrotnie przysparza organom pewnych trudności. Zdarza się też, iż podmiot, któremu przysługuje status strony zgodnie z przepisami prawa budowlanego zostanie pominięty.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, niezawiniony przez stronę brak udziału w postępowaniu stanowi przesłankę jego wznowienia. Pozwala to zatem podmiotowi twierdzącemu, iż jego nieruchomość znajduje się w granicach oddziaływania obiektu budowlanego dla którego wydane zostało pozwolenie na budowę, złożyć wniosek o wznowienie postępowania, zakończonego decyzją ostateczną, a zatem taką, od jakiej nie przysługuje odwołanie. Postępowanie takie może być również wznowione z urzędu przez organ, który wydał decyzję.

Warunkiem wznowienia postępowania jest złożenie przez stronę wniosku w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, czyli na przykład od dnia, w którym inwestor rozpoczął prace na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w postępowaniu, w którym strona ta nie brała udziału ze względu na brak zawiadomienia o jego wszczęciu.

W wyniku przeprowadzenia wznowionego postępowania właściwy organ może odmówić uchylenia decyzji dotychczasowej lub ją uchylić. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia w sytuacji, gdy organ stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia, na przykład ze względu na podtrzymanie swojego stanowiska w zakresie odmowy przyznania statusu strony postępowania wnioskodawcy. Z kolei drugi przypadek dotyczy stwierdzenia przez organ istnienia podstaw prawnych do uchylenia decyzji i wydania nowej co do istoty sprawy. Warto podkreślić, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem brak zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu stanowi wystarczającą przesłankę jego wznowienia. Dlatego też bardzo szczególnego znaczenia należy nadać uzasadnieniu wniosku, którego zadaniem jest zarówno uprawdopodobnienie zachowania terminu wniesienia, jak i oddziaływania inwestycji na nieruchomość wnioskodawcy.

Organ właściwy do wydania decyzji ma także możliwość z urzędu lub na wniosek strony, zgłoszony wraz z wnioskiem o wznowienie postępowania, wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania.

Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, w tym również wstrzymanie wykonania decyzji, pozwala stronie na wzięcie czynnego udziału w postępowaniu, a co za tym idzie, zapoznanie się z jego pełną dokumentacją, zawierającą między innymi projekt budowlany, oraz wypowiedzenie się co do jego istoty. Możliwe jest tym samym wskazanie organowi właściwemu do wydania decyzji na istotne, z punktu widzenia strony, skutki wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zrealizowania zamierzonej inwestycji, jak choćby zwiększenie zacienienia nieruchomości sąsiednich, czy też istotnych z punktu widzenia procesu inwestycyjnego szczegółów,  które nie zostały wzięte pod uwagę za pierwszym razem.

adwokat Paweł Borowski
pbadwokat@gmail.com
No Comments

Post A Comment