Obsługa prawna deweloperów | Inwestycja deweloperska na użytkowaniu wieczystym
18
single,single-post,postid-18,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Inwestycja deweloperska na użytkowaniu wieczystym

modern-896006_1280

04 maja Inwestycja deweloperska na użytkowaniu wieczystym

Użytkowanie wieczyste jest jednym z trzech rodzajów praw rzeczowych, o których stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. Istota użytkowania wieczystego polega na czasowym oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, osobie prawnej lub osobie fizycznej. Zasadą jest, iż grunty oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat, a jedynie wyjątkowo okres ten może zostać skrócony do lat czterdziestu. W praktyce prawo użytkowania wieczystego bardzo więc przypomina prawo własności, a czasem jest wręcz z prawem własności utożsamiane, należy jednak pamiętać, że każde ze wskazanych praw posiada własne, odrębne uregulowania i z użytkowaniem wieczystym zawsze łączą się pewne ograniczenia, które należy sobie uświadomić, zwłaszcza jeżeli rozważamy zakup domu lub mieszkania posadowionego na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż powstanie prawa użytkowania wieczystego wymaga zawarcia stosownej umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu tego prawa do księgi wieczystej, na podstawie samej umowy nie nabywamy bowiem prawa użytkowania wieczystego. Umowa oddająca daną nieruchomość w użytkowanie wieczyste określa również w jaki sposób użytkownik wieczysty może z danego gruntu korzystać. W umowie takiej znajduje się więc termin rozpoczęcia i zakończenia robót, rodzaj budynków lub urządzeń oraz obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie, warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego oraz wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Istotne jest, że sposób korzystania z nieruchomości wiązać będą każdego, kolejnego użytkownika wieczystego, co oznacza, że jeśli w umowie został wskazany określony sposób zabudowy, to następny podmiot, wstępujący w prawa użytkownika wieczystego danej nieruchomości, również związany będzie sposobem zagospodarowania tej nieruchomości w zakresie określonym w umowie. Wskazane powyżej uwagi są szczególnie istotne z punktu widzenia dewelopera, który postanawia wybudować budynek na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, gdyż takiego dewelopera będzie wiązać określony w umowie sposób korzystania z danej nieruchomości, może więc się okazać, że planowana przez niego inwestycja nie wpisze się w te postanowienia lub będzie znacznie od nich odbiegać, dlatego bardzo ważne jest skrupulatne zapoznanie się z umową ustanawiającą użytkowanie wieczyste. Pamiętać bowiem należy, iż korzystanie z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, może skutkować wcześniejszym rozwiązaniem umowy o użytkowanie wieczyste.

Jak już zostało to powyżej wskazane, prawo użytkowania wieczystego jest prawem ograniczonym czasowo, co oznacza, że jest ustanawiane na z góry określony termin, z reguły na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, a odmowa przedłużenia wskazanego terminu użytkowania wieczystego dopuszczalna jest tylko ze względu na ważny interes społeczny, zdarza się więc stosunkowo rzadko. Jednak jak mówi stare przysłowie: „przezorny zawsze ubezpieczony”, dlatego zawsze należy sprawdzić przez jaki jeszcze okres umowa o użytkowanie wieczyste będzie obowiązywać, aby móc w tym czasie wystąpić z wnioskiem o jej przedłużenie.

Najistotniejszym jednak, z punktu widzenia nabywców mieszkania znajdującego się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, jest opłata roczna za użytkowanie wieczyste. Opłata ta określana jest procentowo i naliczana jest od ceny nieruchomości wskazanej w umowie o ustanowienie użytkowania wieczystego, może więc mieć bezpośredni wpływ na cenę zakupu mieszkania lub później nabywcę mogą obciążać dodatkowe koszty z tego tytułu. W przypadku nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, opłata roczna wynosi 1% tej ceny, jednakże w przypadku zmiany wartości nieruchomości, opłata ta może ulec zmianie, nie częściej jednak niż raz na trzy lata.

adwokat Paweł Borowski
pbadwokat@gmail.com
No Comments

Post A Comment